Ostatnia aktualizacja: 2024-02-05
Odnowa w Duchu �wi�tym Wsp�lnota Rados� z Cieszyna Przy Parafii PW �w. Marii Magdaleny
roda, 29 maja 2024 roku
Odnowa w Duchu Świętym nie jest typowym ruchem religijnym, chociaż tym pojęciem jest najczęściej określana. Jej Założycielem jest … Duch Święty. To On sprawił, że w 1967 roku grupa katolickich profesorów i studentów w Stanach Zjednoczonych doświadczyła odkrycia odnowy duchowej, której towarzyszyło ujawnienie się charyzmatów Ducha Świętego, również tych wymienionych w 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian. Był to początek katolickiej Odnowy charyzmatycznej.

W 1982 roku w Cieszynie takiego poruszenia serca przez Ducha Świętego doświadczyli studenci Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie. To był początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, grupy RADOŚĆ w Cieszynie.

Obecnie Grupa Odnowy w Duchu Świętym RADOŚĆ, działająca przy parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie to wspólnota około 50 osób w różnym wieku, od 18 do 70 roku życia, różnego stanu i różnych zawodów, pochodząca z prawie wszystkich parafii znajdujących się na terenie Cieszyna.

Posługę opiekuna - moderatora grupy pełni obecnie ks. Piotr Maślanka

Spotkania grupy RADOŚĆ (od września do czerwca) odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00 w sali św. Jana Pawła II przy ul. Sejmowej, po mszy św. o godz. 18:00.
Spotkania formacyjne przybierają różne formy. Są nimi modlitwa uwielbienia i dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski, rozważanie i modlitwa wybranym fragmentem Pisma Św. (np. czytania dnia), adoracja Najświętszego Sakramentu, dzielenie się doświadczeniem działania Boga w naszym codziennym życiu, a także cykle konferencji o zróżnicowanej tematyce religijno– społecznej.

Wspólnota RADOŚĆ stanowi jedną z kilkudziesięciu grup działających w regionie diecezji bielsko - żywieckiej oraz kilkuset na obszarze Polski. Nasza wspólnota bezpośrednio koordynowana jest przez moderatora odpowiedzialnego
za rejon Archidiecezji Bielsko - Żywieckiej, ks. Romana Berke.

Dni Jedności, czuwania, „Szkoła dla animatorów”, rekolekcje naszej wspólnoty oraz te przeżywane wraz z członkami innych grup Odnowy w Duchu Świętym to propozycje dalszego rozwoju na drodze wiary, z której każdy z nas chętnie korzysta.

Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym w Polsce jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski bp Andrzej PRZYBYLSKI, którego pracę wspomaga Krajowy Zespół Koordynatorów, odpowiedzialny za prawidłowy rozwój Odnowy w Polsce. Natomiast na szczeblu światowym główną instytucją koordynującą jest powołana przez Papieża Franciszka instytucja CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service), która zastąpiła dotychczas istniejące Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, znane jako ICCRS.

Tak jak każda katolicka grupa, wspólnota, czy ruch, również i Odnowa w Duchu Świętym posiada swoją odrębną duchowość, która zakłada przede wszystkim osobiste oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi oraz „tak” dla potężnej obecności Ducha Świętego i Jego darów – charyzmatów /1Kor 12,1-11/.
Podstawowymi celami Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym to:
 1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
 2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby, obecności i mocy Ducha Świętego.
  Te dwie powyższe łaski często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym w różnych częściach świata „chrztem w duchu Świętym” lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski sakramentów chrztu i bierzmowania oraz jako umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
 3. Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary są zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się wśród świeckich, zakonników i księży. Ich poprawne zrozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.
 4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji nie uczęszczających do kościoła, ewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy oraz ewangelizacji kultury i struktur społecznych.
  Odnowa szczególnie popiera udział w misji Kościoła przez głoszenie Ewangelii słowem i czynem, przez dawanie świadectwa Jezusowi chrystusowi w życiu osobistym i przez dzieła wiary i sprawiedliwości, dla których każdy jest powołany.
 5. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia w Kościele.
  Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Opracowano na podstawie dokumentów ICCRS


I tak już od 1982 roku nasza wspólnota w jedności z Kościołem katolickim stara się realizować cele ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Głównym obszarem naszego działania jest modlitwa wspólnotowa. Z niej przez ten okres narodziło się powołanie do służby w konkretnych dziedzinach życia naszej parafii, miasta. Hospicjum, szpital, spotkania z więźniami, festyny parafialne, imprezy ewangelizacyjne (np. w Roku Jubileuszowym), akcje charytatywne, chór parafialny to miejsca gdzie zawsze można spotkać kogoś z naszej grupy.
Trudno opisać charakter naszej grupy, niech fragmenty świadectw nas samych tworzących tą wspólnotę powiedzą o tym co buduje naszą codzienność:

„Odnowa w Duchu Świętym ... to pierwsza wspólnota, jaką spotkałam. Obudziła w mym sercu pragnienie miłości braterskiej i radość przeżywania Eucharystii...”

„...Wspólnota była miejscem wytchnienia, ulgi, wsparcia. Zawsze mogłam liczyć na modlitwę, kiedy w moim życiu były trudności i odwzajemniać tym samym...”

„...Ważnym wydarzeniem w moim życiu była posługa w więzieniu, która była możliwa za pośrednictwem tej grupy. ... Nauczyła mnie nie oceniać ludzi. Pokazała, że w oczach Boga wszyscy są ważni, a zwłaszcza ci, którzy są daleko, którzy się zagubili...”

„...Naszą grupę tworzą osoby z różnych pokoleń. Pozwala mi to młodemu człowiekowi, jeszcze lepiej zrozumieć i uszanować ludzi starszych...Uczy czerpać z ich mądrości i doświadczenia życiowego...”

„...Obecność osób niepełnosprawnych również wiele mi daje...Mogę zbliżyć się do tajemnicy cierpienia. Wciąż odkrywam, to co znaczy kochać cierpiącego Jezusa w cierpiącym człowieku...”

„...Duch Święty prowadzi nas po ścieżkach Sobie tylko wiadomych. Nie zawsze prostych, nie zawsze dla nas zrozumiałych...Spotkania w grupie modlitewnej pozwoliły nam ...właśnie to sobie uświadomić. Znaleźliśmy nie to, czego szukaliśmy...ale z perspektywy tych kilku lat możemy z całą pewnością powiedzieć, że znaleźliśmy coś o wiele cenniejszego...Odnaleźliśmy sposób na życie!...”

„...To właśnie tu, w Odnowie, zrozumieliśmy co naprawdę ważne jest w życiu w myśl sentencji św. Augustyna: Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu...”

„... Tu odkryliśmy wartość modlitwy i jej sens. Odnaleźliśmy potrzebę kierowania się Słowem Bożym, a nade wszystko ...coraz bardziej staramy się zwierzać Bogu wszystkie nasze poczynania...”

„...Ważną sprawą, o której chcę wspomnieć jest doświadczenie Bożego działania poprzez posługę modlitwy wstawienniczej. Jest to wielka radość, kiedy możemy być narzędziami Boga, wstawiając się za tymi, którzy z ufnością powierzają Jezusowi swoje problemy duchowe, zdrowotne i inne...”

„...Radość jest w nazwie naszej grupy Odnowy. Radość jest w moim sercu, że mogę do niej należeć – współuczestniczyć, przemieniać swoje życie, służyć bliźnim, być bliżej Jezusa, naśladować Go...”

ZAPRASZAMY
WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
RADOŚĆ
Wszystkie prawa zastrze�one © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net